POLITYKA PRYWATNOŚCI

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz treścią art. 13 ust.1 i 2 (zwanym w dalszym ciągu niniejszej informacji rozporządzeniem RODO) przekazujemy informację w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe.

 1. Dane administratora Danych Osobowych: PIT-STOP Łukasz Hałasa, ul. Zamojska 5, 22-600 Tomaszów Lubelski;
 2. Dane kontaktowe w sprawie Danych Osobowych: ;
 3. Cel, podstawa przetwarzania Danych Osobowych oraz czas ich przechowywania:
  1. zawarcia i wykonania umowy – (podstawa prawna art. 6 ust. 1b RODO – wykonanie umowy) przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu;
  2. wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1c RODO- obowiązek prawny) np. wystawianie i przechowywanie dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji przez czas, w którym przepisy nakazują przechowywanie dokumentów np. przepisy podatkowe;
  3. dochodzenia roszczeń (podstawa prawna: art.6 ust. 1c – prawnie uzasadniony interes Administratora) – przez okres w którym przedawniają się roszczenia wynikające z umowy;
  4. w celu tworzenia analiz, statystyk na potrzeby Administratora (podstawa prawna: art.6 ust.1c RODO - prawnie uzasadniony interes Administratora) – przez okres 5 lat;
  5. marketingu bezpośredniego (podstawa prawna: art. 6 ust. 1c RODO – prawnie uzasadniony interes administratora) – przez okres 5 lat, lub w przypadku zgody na marketing bezpośredni do czasu jej wycofania;
  6. odpowiedzi na zapytani klienta (podstawa prawna: art.6 ust. 1b RODO – wykonanie umowy) – przez okres 5 lat;
  7. w inny celach na podstawie zgody osoby (podstawa prawna: art.6 ust. 1a RODO – zgoda osoby) – przez czas określony w informacji podczas uzyskiwania zgody.
 4. Rodzaj i sposób pozyskiwania danych:
  Pozyskujemy tylko dane niezbędne do realizacji celu przetwarzania. Przekazanie danych jest dobrowolne, jednakże nie podanie danych może powodować niemożliwość skorzystania z konkretnej usługi lub zawarci umowy.
  Jeżeli do przetwarzania danych w konkretnym celu niezbędna jest Państwa zgoda np. na potrzeby akcji promocyjnych, konkursów, wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną mogą Państwo w każdej chwili swoją zgodę wycofać, przez zgłoszenie na adres e-mail podany w pkt.2 lub postępowanie zgodne z instrukcją podczas udzielania zgody.
 5. Przekazywanie danych
  Dane Osobowe przekazujemy podmiotom przetwarzającym w naszym imieniu:
  1. obsługującym nasz system informatyczny, świadczącym umowy hostingu;
  2. podwykonawcom wspierającym Administratora w procesach obsługi działalności (firmy księgowe, doradcze, audytowe, wsparcia procesów administracyjnych i technicznych, Kancelarii prawnych, obsługujących wierzytelności)
  3. firmom kurierskim, firmom obsługującym płatności – banki, instytucje płatnicze.
 6. Prawa osób których dane przetwarzamy (art. 16-21 RODO)
  Mają Państwo prawo do złożenia wniosku (pocztą, pocztą elektroniczną – adres w pkt.2) o:
  1. sprostowanie danych;
  2. usunięcia danych – prawo do bycia zapomnianym;
  3. ograniczenie przetwarzania – wstrzymanie przetwarzania lub nieusuwanie danych;
  4. dostęp do danych – informację o przetwarzanych danych oraz ich kopię;
  5. przeniesienie danych (w zakresie określonym w art. 20 RODO)
  6. prawo sprzeciwu – np. przetwarzaniu w celach marketingu bezpośredniego. Złożenie takiego żądania oznacza, że nie będziemy przetwarzać Państwa danych w tym celu.
 7. Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.
  Dane kontaktowe w sprawie danych osobowych: